13.10.10

Au bla-bla avec Éric Fottorino...Παίζουμε Lego;


Au bla-bla avec Éric Fottorino
Στο μπλά μπλά με τον Ερίκ Φοτορινό

Ξεκίνησε από περιέργεια. Και εξελίχτηκε από την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια, μετά του κειμένου βίος. Διότι, το Lego και η συναρμολόγηση δεν αφορούν τελικά παρά στην ίδια ανάγκη, να συμμετέχουμε στο παιχνίδι του κόσμου, εντός και εκτός συνόρων, ακόμη και αν εξαρχής, με βάση τη συνθήκη και τους κανόνες, γνωρίζουμε ότι όλα θα είναι αποσπασματικά. Και όμως, αρκεί που ένας Γάλλος, καθόλου τυχαίος αλλά αντιθέτως πολυάσχολος και πολυπράγμων, ο διευθυντής της "Le Monde" είναι τόσο ανοικτός, προσιτός, οικείος. Η ελπίδα έρχεται από τους συγγραφείς και γι' αυτό, στις Εκδόσεις Πόλις, που έχουν εκδώσει τα Κινηματογραφικά Φιλιά, του Ερίκ Φοτορινό, έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Μακάρι, το παιχνίδι αυτής της συναρμολόγησης να συνεχιστεί, να μη μείνουμε ποτέ χωρίς Lego, δηλαδή, χωρίς κίνητρα για παιχνίδι και πράξη...

Comment avez-vous pensé à ecrire ce livre, Baisers de cinéma, et combien de temps avez-vous gaspillé pour son ecriture?
Πώς σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το βιβλίο, τα Κινηματογραφικά Φιλιά, (σημ. στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις, σε μετάφραση της Άννας Δαμιανίδη) και πόσο χρόνο ξοδέψατε για τη γραφή του;

J'ai écrit ce livre au milieu des années 1990 sans réussir à la terminer, puis je l'ai repris au début des années 2000. Je voulais raconter l'histoire d'une passion entre un homme et une femme, et de les plonger l'un et l'autre dans le monde magique du cinéma où l'on ne sait plus ce qui appartient au vrai ou à la fiction.

Έγραψα αυτό το βιβλίο στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χωρίς να κατορθώσω να το ολοκληρώσω, και έπειτα το ξανάπιασα στις αρχές του 2000. Ήθελα να διηγηθώ την ιστορία ενός πάθους ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα, και να τους βυθίσω μέσα στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, όπου πλέον δεν γνωρίζουμε τι ανήκει στην αλήθεια και τι στη φαντασία.

J' ai aimé beaucoup l' atmosphère dans votre roman mais la fin était bizarre, courte. Comment et pourquoi avez-vous pris cette decision?
Μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα στο μυθιστόρημα αλλά το τέλος ήταν περίεργο, σύντομο. Πώς και γιατί το αποφασίσατε;

Je crois que Gilles et Mayliss étaient parvenus au terme de leur histoire.
Νομίζω ότι ο Ζιλ και η Μεϊλίς πέτυχαν στο διάστημα της ιστορίας τους.

Qu' est-ce que l' amour à votre avis?
Τι είναι η αγάπη κατά τη γνώμη σας;

C'est une rencontre qui dure avec le temps.
Είναι μια συνάντηση που διαρκεί με το χρόνο.

On est dépendant, c' est à dire, on est amoureux?
Είμαστε εξαρτημένοι, δηλαδή, είμαστε ερωτευμένοι;

On est dépendant mais on l'accepte, c'est cette dépendance qui permet de mesurer les sentiments.
Είμαστε εξαρτημένοι αλλά το δεχόμαστε, αυτή η εξάρτηση είναι που επιτρέπει να μετράμε τα συναισθήματα.

On doit garder la distance si on veut préserver notre identité?
Πρέπει να τηρήσουμε την απόσταση αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας;


Oui, si on est capable!
Ναι, αν είμαστε ικανοί.

Les coupures des journaux vous inspirent à écrire?
Τα αποκόμματα των εφημερίδων σας εμπνέουν για να γράψετε;

Non, mon inspiration est étrangère au journalisme et au contenu des journaux.
Όχι, η έμπνευσή μου δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία ούτε με το περιεχόμενο των εφημερίδων.

Quant à la situation contemporaine de la presse et surtout en ce qui concerne le monde, quoi pensez-vous comme journaliste e après, comme écrivain?
Ως προς τη σύγχρονη κατάσταση του τύπου και ιδίως σε ό,τι αφορά στον κόσμο, τι σκέπτεστε πρώτα ως δημοσιογράφος και ύστερα, ως συγγραφέας;

Nous vivons une révolution et une mutation, dans l'économie de la presse et dans le mode de consommation de l'information. L'écrivain a l'impression de vivre dans un monde de science fiction!
Ζούμε μία επανάσταση και μία αλλαγή, στην οικονομία του τύπου και στον τρόπο με τον οποίο «καταναλώνεται» η πληροφορία. Ο συγγραφέας έχει την εντύπωση ότι ζει μέσα σε έναν κόσμο επιστημονικής φαντασίας.

Qu' est-ce que la crise economique -de la Grèce- signifie pour vous?
Τι σημαίνει η οικονομική κρίση της Ελλάδας για εσάς;

Cette crise me confirme dans l'idée que nous devons renforcer nos institutions européennes et nos coopérations.
Αυτή η κρίση μου επιβεβαιώνει την ιδέα, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και τις συνεργασίες μας.

Ecrivez-vous un nouveau livre/roman pour l' instant? De quoi s' agit-il?
Γράφετε ένα νέο βιβλίο, μυθιστόρημα αυτήν την περίοδο; Περί τίνος πρόκειται;

Je publierai un roman en 2011, Le Dos crawlé, une histoire d'enfants qui se méfient du monde des adultes.

Θα εκδώσω, το 2011, ένα μυθιστόρημα, Le Dos crawlé ((Η) πλάτη σε κρόουλ).
Είναι μια ιστορία παιδιών, τα οποία δυσπιστούν για τον κόσμο των ενηλίκων.

Le sport du crawl rend le dos fort. D' après ce titre, quoi voulez-vous montrer?
Το άθλημα του κρόουλ κάνει την πλάτη δυνατή. Με αυτόν τον τίτλο, τι επιθυμείτε να δείξετε;

Nager le dos crawlé, c'est avoir confiance dans les hasards de la vie car on ne sait jamais vers où l'on se dirige exactement. Le crawl est une nage libre, une nage de liberté. Et sur le dos, on peut voir le ciel.
Κολυμπώντας με την πλάτη σε κρόουλ σημαίνει να έχεις εμπιστοσύνη στους κινδύνους της ζωής, επειδή ποτέ δεν γνωρίζουμε προς τα πού ακριβώς κατευθυνόμαστε. Το κρόουλ είναι το ελεύθερο κολύμπι, ένα κολύμπι ελευθερίας. Και πάνω στην πλάτη μπορούμε να δούμε τον ήλιο.

Vous avez voulu consacrer votre neuvième roman, L'Homme qui m'aimait tout bas, à votre père adoptif. A qui vous allez consacrer Le Dos crawlé? A tous les enfants du monde?
Ήταν επιθυμία σας να αφιερώσετε το 9ο μυθιστόρημά σας, L'Homme qui m'aimait tout bas στο θετό πατέρα σας. Σε ποιον θα αφιερώσετε το βιβλίο σας, Le Dos crawlé (Η)Πλάτη σε Κρόουλ; Σε όλα τα παιδιά του κόσμου;

Oui, aux enfants qui veulent croire dans les promesses de l'existence.
Ναι, στα παιδιά που επιθυμούν να πιστεύουν στις υποσχέσεις της ύπαρξης.


Merci beaucoup.
Σας ευχαριστώ πολύ.

και από τη μικρή περιήγηση στο διαδίκτυο επέλεξα αυτό, για να ακουστεί και έτσι η φωνή του:

1 comment:

kostasst said...

Μπράβο Αντιγόνη! Το έχω λατρέψει αυτό το βιβλίο...