19.6.11

Νέα νομολογία-Μείωση διάρκειας κράτησης αιτούντων άσυλο

Η Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) πέτυχε πρόσφατα μια πολύ σημαντική νομολογία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (Προεδρική Διαδικασία, Αρ. Απόφασης: 448/9-6-2011) αναφορικά με το θέμα της διάρκειας κράτησης των αιτούντων άσυλο. Με την εν λόγω απόφαση γίνεται το πρώτο βήμα για το δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας κράτησης τόσο των αιτούντων άσυλο όσο και των αλλοδαπών που δεν φέρουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το μέγιστο όριο κράτησης των αιτούντων άσυλο είναι 6 μήνες. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς που δεν φέρουν νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου, το μέγιστο όριο κράτησης είναι 12 μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου αναιρείται η πρακτική της «αυθαίρετης» κράτησης καθώς κρίθηκε ότι η κράτηση πρέπει να επιβάλλεται και να διατηρείται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης τόσο της εξέτασης του αιτήματος ασύλου όσο και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απομάκρυνσης. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εξελίσσονται και να εκτελούνται με τη δέουσα επιμέλεια και ελέγχονται, μετά τη συμπλήρωση τριμήνου, από δικαστικό όργανο. Παράλειψη τέτοιου ελέγχου μετά την παρέλευση τριμήνου, συνεπάγεται έλλειψη νόμιμου ερείσματος για τη στέρηση της ελευθερίας του αιτούντος άσυλο ή υπό απομάκρυνση αλλοδαπού.

Ελπίδα είναι η απόφαση αυτή να αποτελέσει την απαρχή του δικαστικού ελέγχου της παράτασης της κράτησης με την συμπλήρωση τριών μηνών από την έναρξη της κράτησης ώστε να σταματήσει η άσκοπη κράτηση, η οποία βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με την έλλειψη πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου. Μία αποτελεσματική και με εχέγγυα ορθής κρίσης διαδικασία ασύλου προϋποθέτει μεταξύ άλλων τα αιτήματα ασύλου να εξετάζονται εν ελευθερία.

Τέλος, κρίνεται ότι η πρακτική της διοίκησης, να αντιλαμβάνεται την κράτηση ως ποινή και όχι ως μέσο προς επίτευξη σκοπού απομάκρυνσης, θα μπορούσε να τερματιστεί με τη δικαστική εξουσία ως θεσμικό αντίβαρο στην αυθαιρεσία της Διοίκησης και παράλληλα να μειώσει τις καταδίκες στο ΕΔΔΑ για παραβίαση του αρ. 13 ΕΣΔΑ (έλλειψη αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας).

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Σολωμού 25, 10682 Αθήνα
τηλ. 210-3320 000

No comments: