1.6.10

Σεμινάριο κοινωνικής μνήμης, 6-8μμ, 2/6, Διδότου 6

*Unsettled Objects, Glasgow Gallery of Modern Art
SÉMINAIRE
HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE
/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ


Mémoire sociale et usages des sources primaires dans les pratiques historiques et anthropologiques

Κοινωνική μνήμη και χρήσεις πρωτογενών πηγών στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα

Le séminaire portera sur les pratiques et les usages des sources primaires en relation avec les thématiques de la mémoire, du souvenir et de la narration ; il s’agit d’aborder certaines des questions de la gestion du passé et de la transmission de la mémoire sociale. Ces dernières années, la tradition de croiser les regards de l’histoire et de l’ethnologie, bien ancrée en France, prend une nouvelle dimension avec les récents travaux sur la mémoire, l’usage de la mémoire, et les représentations sociales de celle-ci - en France comme en Grèce. Nous proposons des séances comparatives sur les travaux récents ou en cours dans ces deux disciplines au sein des communautés scientifiques française et grecque. Le séminaire se déroulera dans la langue partagée par les intervenants : on choisira donc le français, le grec ou l’anglais, selon les séances.
Le séminaire a lieu à l’Ecole Française d’Athènes les Jeudi, entre 18 et 20h.

Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι οι πρακτικές και χρήσεις πρωτογενών πηγών σε σχέση με θέματα μνήμης, αφήγησης και ενθύμησης. Στόχος είναι να εξεταστούν μερικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείρηση του παρελθόντος και τη μετάδοση της κοινωνικής μνήμης. Η σύζευξη ιστορικής και ανθρωπολογικής έρευνας, μακροχρόνια παράδοση στη Γαλλία, παίρνει καινούριες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια με τις πληθαίνουσες μελέτες για τη μνήμη, τις χρήσεις μνήμης, και τις αναπαραστάσεις μνήμης, και στις δύο χώρες. Στις συναντήσεις αυτές θα παρουσιαστούν συγκριτικά πρόσφατες έρευνες στους δύο επιστημονικούς χώρους στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η γλώσσα επικοινωνίας επιλέγεται η κοινή ανάλογα με τους ομιλητές, μεταξύ ελληνικής, γαλλικής και αγγλικής.
Χρόνος και τόπος: ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 6μμ.-8μμ, στην αίθουσα σεμιναρίων
της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Είσοδος από Διδότου 6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / PROGRAMME ET THEMATIQUES

Λόγω της ετήσιας παρουσίασης του έργου της ΓΑΣ το σεμινάριο του Ιουνίου θα γίνει ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6
En raison de la conférence annuelle de l’EfA le séminaire du mois de juin aura lieu MERCREDI 2/6


MERCREDI 2 Juin / ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Ιουνίου 2010 :
Μνήμη δεκαετίας του 1940. Χρήσεις πηγών στην ιστορία και την ανθρωπολογία
(Mémoire des années 1940.Usages des sources en histoire et en anthropologie)

Οντέτ Βαρών (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
:
« Προφορικές και γραπτές πηγές για την ιστορία της νεολαίας στην Κατοχή »
Νίκος Μαραντζίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας):
« Η δημόσια μνήμη της Αριστεράς για τον εμφύλιο πόλεμο και τον δημοκρατικό στρατό Ελλάδας »
Συζητητής: Κώστας Κωστής (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ecole Française d’Athènes, Didotou 6, Salle des conférences

Contact : Maria Couroucli, Directeur de Recherche CNRS/EFA maria.couroucli@efa.gr

No comments: