14.5.09

Μέχρι/Until 26.06.09:ΕΛΙΑΜΕΠ & ΕΡΕΥΝΑ/ELIAMEP & RESEARCH

Ερευνητής «Σταύρος Κωστόπουλος» στο ΕΛΙΑΜΕΠ
στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων/Πολιτικής Οικονομίας ή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Πλήρους απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης την 01/10/ 2009

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων/Πολιτικής Οικονομίας ή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, καθώς και στην προώθηση νέων συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Η έμφαση θα είναι στην επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε συναφές αντικείμενο ή να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της.
· Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
· Ικανότητα στη συγγραφή προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.
· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Ελληνικής είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Η γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Ιουνίου 2009
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, συνοπτική πρόταση πιθανών δραστηριοτήτων που θα αναλάβει, εφόσον επιλεγεί, και τα ονόματα δύο ατόμων, με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να υποβάλλετε την αίτησή σας, απευθυνθείτε σε μία από τις εξής διευθύνσεις:
nina@eliamep.gr, ή
ΕΛΙΑΜΕΠ, Βας. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα (Υπ’ όψιν κας Παπαϊωάννου)


Stavros Kostopoulos Fellow
at ELIAMEP
in International Relations/Political Economy
or European Integration
Full Time starting 1.10.2009

ELIAMEP
is looking for a qualified Research Fellow in the fields of International Relations/Political Economy or European Integration, broadly defined, for a one-year, renewable appointment. The appointee will contribute to refining and implementing a research agenda and link up with areas of related research at ELIAMEP. The successful candidate would be expected to develop a portfolio of work that will include initiating new research, forming partnerships with other institutions and producing policy relevant outputs. Salary is competitive and will depend upon the successful candidate’s qualifications.

Candidates should have a PhD or an equivalent level of experience and possess the following attributes:

· A sound knowledge of key issues in current debates in his/her area of expertise;
· The proven ability to implement independent and/or collaborative research projects;
· Excellent research and writing skills, ability to work with researchers from a variety of backgrounds, ability to produce policy relevant outputs;
· Be fluent in English. The knowledge of Greek is desirable but not essential. Knowledge of other languages would be an asset.

DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATIONS: 26 June 2009
Applications should include curriculum vitae, samples of written work, a concise work plan proposal and the names of two referees. Short-listed candidates will be invited for an interview.

Applications and requests for further information should be addressed to:
nina@eliamep.gr οr
ELIAMEP, 49 Vasilissis Sofias, 106 76 Athens , (To the attention of Ms. Nina Papaioannou)

No comments: